Avís legal

Aquest Avís Legal ha estat creat per la ASSOCIACIÓ DE SÈNIORS DE CATALUNYA PER A L’ORIENTACIÓ DEL TALENT EMPRENEDOR ( en endavant ASENCAT), amb CIF G67560722, inscrita en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Nacional d’associacions amb el número 0547/21512/2019, amb domicili a  l’Avinguda Diagonal, 452, Edifici Cambra de Barcelona, Tel. 934168375 i e-mail asencat@cambrescat.org

Propietat intel·lectual

El contingut d’aquest web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual. 

El contingut d’aquest web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular ASENCAT. Està del tot prohibida la reproducció total i/o parcial, comunicació pública i emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la configuri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense tenir el consentiment previ del seu titular. 

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web d’ASENCAT utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició.

Condicions generals d’ús

L’usuari del lloc web (en endavant l’usuari) accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avis Legal, en la versió publicada  per ASENCAT  en el mateix moment en que l’usuari accedeixi al lloc web. 

La pàgina web pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat a la normativa vigent i el present Avis Legal. En aquest sentit, l’usuari s’abstindrà d’usar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius.

ASENCAT declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Tampoc pot fer-se responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació d’ASENCAT als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

ASENCAT no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic de l’usuari, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari; ni respon dels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

ASENCAT es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Seguretat

L’usuari es el responsable de mantenir la confidencialitat de la pròpia contrasenya única i de la informació del seu compte, i de controlar l’accés a les seves comunicacions electròniques en tot moment.

Protecció de dades personals

En facilitar les seves dades personals en els formularis de contacte, emails, etc., l’usuari autoritza expressament a ASENCAT per a tractar les seves dades personals amb la finalitat d’atendre les peticions, i també, per informar  per mitjans electrònics o altres, sobre assumptes i serveis del seu interès relacionats amb l’activitat d’ASENCAT.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament:

ASSOCIACIÓ DE SÈNIORS DE CATALUNYA PER A L’ORIENTACIÓ DEL TALENT EMPRENEDOR (ASENCAT)

Adreça: Avinguda Diagonal, 452 .- Edifici Cambra de Barcelona

Correu electrònic: asencat@cambrescat.org

Telèfon: 93 4168375

Dades registrals: l’Associació està inscrita en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Nacional d’associacions amb el número 0547/21512/2019

CIF: G67560722

ASENCAT  ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals.

Per a mes informació consultar la Política de privacitat [ LINKAR]  d’ASENCAT.

Llei aplicable i jurisdicció

Les condicions d’aquest Avís Legal es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de controvèrsia derivada de les presents condicions generals i per la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre’s,  de forma lliure i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al que puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat de  Barcelona.