Política de privacitat

La present política de privacitat descriu les normes i procediments relatius a la sol·licitud, recollida, tractament, emmagatzematge i usos de la informació personal i que s’aplica als serveis oferts pel

 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS :

ASSOCIACIÓ DE SÈNIORS DE CATALUNYA PER A L’ORIENTACIÓ DEL TALENT EMPRENEDOR (ASENCAT)

Adreça: Avinguda Diagonal, 452 .- Edifici Cambra de Barcelona

Correu electrònic: asencat@cambrescat.org

Telèfon: 93 4168375

Dades registrals: l’Associació està inscrita en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Nacional d’associacions amb el número 0547/21512/2019

CIF: G-67560722

 

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en la base de dades propietat d’ASENCAT que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals.

 

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ASENCAT el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions legals.

 

Finalitat de tractament:

En facilitar les seves dades personals en els formularis de contacte, e-mails, etc., l’usuari autoritza expressament ASENCAT per a tractar les seves dades personals amb diferents finalitats. La finalitat de cada formulari s’indica en la informació bàsica mostrada al peu de cada formulari.

 

§  Formularis de soci: gestionar la relació, proporcionant els serveis i activitats adquirides com a soci d’ASENCAT.

  • Formulari d’assessorament: realitzar la sol·licitud d’assessorament i gestionar adequadament en la prestació dels serveis que l’Associació ofereix, dels quals s’informarà a través de comunicacions sobre aquesta entitat que puguin ser del seu interès.
  • Formulari de contacte: atendre les sol·licituds d’informació sobre els productes i serveis oferts per ASENCAT.

§  Butlletí electrònic i Blog: enviar la newsletter per correu electrònic als subscriptors per mantenir-los informats sobre ASENCAT, promocions, cursos, esdeveniments i novetats.

§  Enquestes de satisfacció : gestionar els formularis de satisfacció o enquestes de qualitat d’ASENCAT

 

Legitimació

El tractament queda legitimat gràcies al consentiment atorgat per l’Usuari en el moment d’enviar el formulari que conté les dades personals, i sempre limitat a la finalitat de cada formulari.

§  Formularis de soci: consentiment i contracte

  • Formulari d’assessorament: consentiment i contracte
  • Formulari de contacte: consentiment

§  Butlletí electrònic i Blog: consentiment

§  Enquestes de satisfacció : consentiment

Destinataris

Les dades personals recollides a través dels diferents formularis de la pàgina web o a través del correu electrònic, postal o telèfon, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades en els supòsits previstos així com en casos específics, dels quals s’informarà expressament l’Usuari i per Llei.

 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la corresponent  sol·licitud d’informació o suggeriment o inscripció a un curs o sol·licitud d’assessorament i, en tot cas, durant el termini legalment previst d’acord amb la normativa aplicable.

En el cas del formularis de soci, les dades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci/ sòcia amb  ASECANT  i, en tot cas, durant el termini legalment previst  d’acord amb la normativa aplicable.

En relació a les dades d’inscripció a cursos de formació o serveis d’assessorament, sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment per a continuar rebent informació d’altres cursos,  es mantindran mentre l’Usuari no revoqui el seu consentiment.

 

Transferències internacionals:

No es preveuen

 

Exercici de Drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició o revocar el seu consentiment al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Associació de Sèniors de Catalunya per a  l’Orientació del Talent Emprenedor. Avinguda Diagonal, 452 – Edifici Cambra de  Barcelona, 08006 BARCELONA, per correu postal o per email a admin@asencat.cat

Pot, també, presentar reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos.

 

MESURES

ASENCAT  aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc de cada tractament.

 

ACEPTACIÓ I CONSENTIMENT DEL TRATAMENT DE DADES

La inscripció en formularis i usos en aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

ASENCAT només utilitza les dades personals per a les finalitats descrites anteriorment i en cas de utilitzar-les per a altres finalitats s’informarà a l’usuari prèviament al seu tractament i es sol·licitarà el seu consentiment.

Per tal de deixar de rebre aquestes comunicacions comercials electrònicament, haurà de notificar-nos a través del següent correu electrònic asencat@cambrescat.org, en compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Eventualment, aquesta política de privacitat pot ser revisada per tal d’actualitzar els canvis en la legislació aplicable, actualitzar els procediments de recollida i utilització d’informació personal, l’aparició de nous serveis o l’exclusió dels altres. Aquests canvis seran efectius des de la seva publicació al web, per la qual cosa és important que vostè revisi regularment aquesta política de privacitat per tal de mantenir-se informat sobre els canvis que s’han produït.