TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (2)

TALLERS D’AUTO-ANÀLISI (2)

LES FINANCES

Introducció i comentari previ

L’objectiu és la simplicitat per les finances com a valor diferencial, perquè amb pocs coneixements financers es pugui fer la correcta interpretació de la salut de la nostre empresa. Els punts claus a seguir serien:

  • 1La INDEPENDÈNCIA DE L’EMPRESA
  • 2La SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA
  • 3La RENDIBILITAT DE L’EMPRESA

1.- INDEPENDÈNCIA FINANCERA

Per tenir independència financera ens hem de fixar en la relació que l’empresa té entre els deutes i els recursos propis.

Així es considera que la situació desitjable seria que els recursos propis fossin iguals o superiors a un 40% del total Passiu. Per sota d’aquest nivell pot entrar en una situació delicada i per sobre del 60% pot haver-hi una situació d’excés de capital i, per tant, ens podrien baixar el rendiments dels mateix.

Per a les cooperatives els recursos propis es situen per sobre del 25%, ja que es té en compte que el seu capital també es compon del Treball.

Dintre de la independència de l’empresa també s’ha de tenir en compte el termini dels deutes, perquè no és el mateix tenir-los a un any que a més de tres; no hi ha cap dubte que l’exigibilitat és diferent.

En aquest punt, la proporció dels deutes a curt o llarg termini pot variar, si més no, amb caràcter general s’estima que contra més a llarg siguin millor, pel què hem dit de l’exigibilitat.

2.- SOLVÈNCIA

Per solvència s’entén la capacitat que té l’empresa per complir amb les seves obligacions (deutes).

Tenim dues formes complementaries de valorar-la:

  • a.Totes les partides que tenim a l’Actiu Corrent (stocks, clients, tresoreria), han de superar amb import les del Passiu Corrent (proveïdors, crèdits a curt, Hisenda). En diem Fons de Maniobra.
  • b.Les empreses viuen del circuit de Comprar, Vendre, Cobrar i Pagar, les Vendes i Cobraments han de superar les Compres i Pagaments. Si es compleix, en principi es consideren solvents.

Aquest punt el podem reforçar amb la “prova de foc”, que és la Tresoreria. És desitjable que puguin atendre les seves obligacions de pagaments pels trenta dies següents.

És molt important tenir en compte aquest punt, perquè la manca de liquiditat pot comportar la “mort sobtada de l’empresa”.

3.- RENDIBILITAT

És un punt molt important per a la sostenibilitat de l’empresa en el temps. En aquest cas també tenim dues òptiques per veure-ho:

  • a.Des del punt de vista de recursos propis, (ROE) és el rendiment que se’ls hi dona per estar invertits a l’empresa. Es pot veure que contra més gran millor. Sí que s’hauria de tenir un límit per sota: que no rendeixin menys dels rendiments en inversions sense risc, o bé el del cost del capital de la pròpia empresa.
  • b.L’altre punt seria sobre l’Actiu (ROI). Aquest ens serveix valorar la nostra gestió al front de l’empresa, també contra més gran sigui, millor.

CONCLUSIONS

Tots aquests punts formen part dels anomenats ratis econòmic-financers (Resultats / Balanços, els podríem assimilar a l’IRPF i Patrimoni).

A l’anàlisi de les empreses ens podem trobar un munt d’ells, per exemple dies de cobraments i pagaments, comparatives entre empreses del sector, etc.

Els comentats són un primer contacte amb la gestió de l’empresa, que ens permet veure la nostra salut empresarial i poder prendre decisions el més aviat possible.

Com es pot veure, s’ha intentat ser respectuós amb aquesta introducció a Les Nostres Finances. S’ha intentat explicar-ho conceptualment, sense posar-hi números, per què es pugui polsar la salut de l’empresa amb la màxima simplicitat.